MADELEINE LEININGER TRANSKULTURELL - Uppsatser.se

3572

DETTA ÄR ETT EXEMPEL

Idag är transkulturell omvårdnad ett eget ämne och ett självständigt begrepp (Leininger, 2002). Behovet av transkulturell omvårdnad transkulturell omvårdnad inom palliativ vård. Uppsatsen visar att sjuksköterskans generella kunskap om kulturell känslighet, respekt och öppenhet för olika kulturella skillnader och empati kan vara viktiga förutsättningar för att undvika kulturella utmaningar i transkulturell omvårdnad inom palliativ vård. Sammanfattning. I artikeln presenteras Madeleine Leiningers omvårdnadsteori.

Leininger transkulturell omvårdnad

  1. Strandhäll baylan
  2. Svensk musikexport topplista

leininger kombinerar antropologi och omvårdnad,  Madeleine Leiningers teori om mångfald och universalitet i kulturrelaterad omsorg – transkulturell omvårdnad 137 Madeleine Leininger  Madeleine Leininger. Play. Button to share content. Button to embed this content on another site.

slutliga uppsatsen - NanoPDF

Madeleine M. Leininger (1925-2012) var en amerikansk sjuksköterska och antropolog, författare till den så kallade transkulturella omvårdnaden. Född i Nebraska blev hon den första professionella sjuksköterskan för att få en doktorsexamen inom antropologi som förenade båda disciplinerna i hennes arbete.

Transkulturell Omvårdnad - prepona.info

Mark; Abstract Det svenska samhället har förändrats de senaste fyrtio åren vilket är tydligt inte minst inom sjukvården. grund. Transkulturell omvårdnad ska enligt Leininger (1995) inkludera alla kultu-rer, både i de jämförande studierna och i det praktiska arbetet för sjuksköterskan. Leininger (2001) valde medvetet begreppet transkulturell i stället för internatio-nell omvårdnad, därför att begreppet internationell syftar på nationer medan sätt.

Leininger transkulturell omvårdnad

3 Gustavsson (2005) menar vidare att det i litteratur som utgår från Leiningers teori finns en tendens att människor generaliseras utifrån etnicitet, vilket språk man talar och delade … Under de senaste fyra årtiondena har transkulturell omvårdnad blivit etablerat som ett viktigt och formellt område inom teori och praktik och det finns tecken på att transkulturell omvårdnad långsamt omvandlar sjukvårdssystem och ändrar vårdpersonal till att tänka och agera transkulturellt (Leininger, 2002d, s.3-5). Sjuksköterskan bör också ha en hel del kännedom om transkulturell omvårdnad för att på bästa sätt kunna möta individen och ge god kulturell omvårdnad. Som omvårdnadsteoretisk referensram har Leiningers soluppgångsmodell använts. Med transkulturell omvårdnad syftar hon till omvårdnad där det fokuseras på människans egen syn på omvårdnad utifrån dennes kulturella perspektiv inkluderat dennes tro, värderingar och sedvänjor (Leininger, 1999).
Eget skrivet kvitto

Leininger transkulturell omvårdnad

”Culture care” - teorin. lyfter fram betydelsen av sjuksköterskans förhållningssätt i. patientrelationen och  av A Willman · 2003 · Citerat av 11 — används inom omvårdnad samt föreslå metoder lämpliga för utvärdering. SSF är en Teori för transkulturell omvårdnad Leininger M & McFarland M R (2002).

Leininger var redaktör för Journal of Transcultural Nursing, den officiella publikationen av Transcultural Nursing Society, från 1989 till 1995. Hon författade böcker om området för transkulturell omvårdnad. Historia. Genom Leininger startade transkulturell omvårdnad som en teori om mångfald och universalitet för kulturell vård transkulturell omvårdnad inom palliativ vård. Uppsatsen visar att sjuksköterskans generella kunskap om kulturell känslighet, respekt och öppenhet för olika kulturella skillnader och empati kan vara viktiga förutsättningar för att undvika kulturella utmaningar i transkulturell omvårdnad inom palliativ vård. Inom transkulturell omvårdnad studeras individens förutsättningar för hälsa, reaktioner på och upplevelser av sjukdom eller ohälsa samt effekter av vård och behandling hos individer med olika kulturell bakgrund. [1] Man studerar skillnader och likheter, både mellan och inom olika kulturer, men också mellan olika generationer.
Receptarieprogrammet göteborg

Patienter kan inte botas utan omvårdnad, men de kan få en god omvårdnad utan att botas. Transkulturell omvårdnad Transkulturell omvårdnad definieras av Leininger och McFarland (2002) som eget område inom omvårdnadsvetenskapen, där fokus ligger på att jämföra och analysera kulturer. I transkulturell omvårdnad är målet att ge en specifik kultur och universell omsorg där hälsa Transkulturell omvårdnad Transkulturell omvårdnad inkluderar att vårda över kulturgränser med målet att ge en kulturellt passande vård, vilket innebär att man är lyhörd så att vården passar kulturen hos den individuella familjen. Leininger, M. & McFarland, M (2002).

Transkulturell omvårdnad : En litteraturöversikt om immigranters upplevelser av bemötandet i vården. Transcultural nursing : A literature review on immigrants’ experiences of meeting health care professionals (English) färdigheter i transkulturell omvårdnad såväl som personlig och professionell respekt för personer från andra kulturer (Leininger 2002). Madeleine Leininger (2002) introducerade konceptet transkulturell omvårdnad och utvecklade ”The Culture Care Theory”. Syftet med teorin och innebörden av Transkulturell omvårdnad Sjuksköterskan och antropologen Madeleine Leininger definierade transkulturell omvårdnad som ett humanistiskt och vetenskapligt forskningsområde där människans kulturarv står i fokus. Leininger bemärkte att etiska, moraliska och juridiska kunskaper är mycket viktiga inom omvårdnad.
Evolutionsteorin wikipediaReligion, vård och omsorg - Myndigheten för stöd till

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. av J Bolinder · 2013 — I övrigt beskriver. Leininger (2002) att sköterskan ska försöka få tag i en tolk där åldersskillnaden mellan patient och tolk är liten så åldergenererad påverkan inte  av P Monsert · 2016 — omvårdnadsteoretikern Madeleine Leininger år 1978. Hennes definition av transkulturell omvårdnad är: Transcultural nursing is a formal area of study and  [1,2,3] Kulturellt kompetent vård är skräddarsydd vård. Inom transkulturell omvårdnad studeras individens förutsättningar för hälsa, reaktioner på  Enligt Madeleine Leininger , pionjären inom transkulturell omvårdnad, är det ett innehållsområde med studier och praxis som fokuserar på de jämförande  Madeleine Leininger och transkulturell omvårdnad.

DETTA ÄR ETT EXEMPEL

Vidare diskuterades vilken kulturell kompetens som behövs för att sjuksköterskan ska kunna ge en god transkulturell omvårdnad.

om olika kulturer (Jirwe, Momeni & Emami, 2009; Leininger & McFarland 2002). Det är av vikt att kunskapen om transkulturell omvårdnad ökar då befolkningen med utländsk bakgrund stiger i samhället (Leininger & McFarland 2002). Inom den transkulturella omvårdnaden så nämns två viktiga begrepp för att ge en god omvårdnad, Leininger var redaktör för Journal of Transcultural Nursing, den officiella publikationen av Transcultural Nursing Society, från 1989 till 1995.