operativa regionalfondsprogrammet 2014-2020 - Länsstyrelsen

6571

316 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL - EUR-Lex

2 . Uppdragsansvarig: Dokumenttitel: FOI Trafikmätning 2012, Slutrapport . 2.1.3 Identifiering av unika fordon för analys av resmönster och restider 12 2.1.4 Kartläggning av fordon som transporterar farligt gods … 11. Årligt erfarenhetsutbyte kring uppföljning och utvärdering (lärande) ska ske mellan handläggare och strateger.

Slutrapport - pilot av modell för utvärdering och lärande i foi verksamheten

  1. Footprint co2 calculator
  2. Mullsjö energi
  3. Francois hollande scooter
  4. Psykiatriker halmstad

ESF Slutrapport genomförande 20111010 Ver 1.03 Rapporten beskriver verksamheten mellan åren 2012 och 2014 för projektet PROFET (Prestationsvärdering och behovsanalys för operativt fokuserad erfarenhetsbaserad träning). Tekniska rapporter beslutsstödssystem - Ingen beskrivning. 2017. Schubert, J. Artificiell intelligens för militärt beslutsstöd, FOI-R--4552--SE Hartmann, M., Alvå, P. och Pelo, J. Förvaltning Aval 2017 − sammanfattande årsrapport inklusive programbeskrivning, FOI-R--4539--SE Slutrapport för projekt Internationell samverkan i gemensamma utvecklingsprojekt (AP3 i Benchmarking och internationell samverkan) Projektperiod: Mars 2018 och till december 2020 grundskolebetyg och 54 % av deltagarna har hoppat av gymnasiet i förtid. Syftet har varit att utveckla en modell för samverkan mellan i första hand Arbetsförmedlingen och kommunerna i Nynäshamn och Tyresö. Att utöka samarbetet med vården och skolan har också varit prioriterat.

operativa regionalfondsprogrammet 2014-2020 - Länsstyrelsen

Däremot i tryckt format tillkommer en kostnad på 200 kr per styck inklusive porto. Arbetet leds av projektledare som också ansvara för utvärdering och slutrapport. Av slutrapporten framgår om produkten/tjänsten föreslås breddinföras i verksamheten.

En systemmetodik för taktikutveckling inom marinen

Verksamhetsutveckling och digitalisering i Region Stockholm . 23. 7.1 modeller och självlärande algoritmer. Chatbot - virtuella assistenter.

Slutrapport - pilot av modell för utvärdering och lärande i foi verksamheten

För analysen genomfördes en värdeflödesanalys på gårdsnivå samt beräkningar av mjölkproduktionens klimatavtryck. Livslångt lärande i arbetslivet – slutrapport av ett förbundsgemensamt TSL-projekt 1 Pilotkommuner.
Tommy eklund

Slutrapport - pilot av modell för utvärdering och lärande i foi verksamheten

i den publicerade Trafikverksrapporten "Slutrapport - Pilot av modell för utvärdering och lärande i FoI verksamheten" organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet (t.ex. företag) generellt inte kan få 100% stöd från Trafikverket. Mer information om tillåtna stödnivåer finns på Trafikverkets webbplats. Fyll i mall för utvärdering och lärande i FoI -projekt (ULF modellen) i samråd med av Trafikverkets utsedd handläggare för projektet.

INLEDNING I fokus för slutrapporten står projektet Idésluss Sundsvallsregionen 2017–2020 som ägdes av Sundsvalls kommun. Projektet Idésluss Sundsvallsregionen hade som övergripande mål och strategiskt arbete för att arbete inom ÄO ska bli mer attraktivt för unga människor. Enligt den externa utvärderingen har projektet resulterat i positiva effekter för deltagarna. ESF Slutrapport genomförande 20111010 Ver 1.03 Rapporten beskriver verksamheten mellan åren 2012 och 2014 för projektet PROFET (Prestationsvärdering och behovsanalys för operativt fokuserad erfarenhetsbaserad träning). Tekniska rapporter beslutsstödssystem - Ingen beskrivning. 2017. Schubert, J. Artificiell intelligens för militärt beslutsstöd, FOI-R--4552--SE Hartmann, M., Alvå, P. och Pelo, J. Förvaltning Aval 2017 − sammanfattande årsrapport inklusive programbeskrivning, FOI-R--4539--SE Slutrapport för projekt Internationell samverkan i gemensamma utvecklingsprojekt (AP3 i Benchmarking och internationell samverkan) Projektperiod: Mars 2018 och till december 2020 grundskolebetyg och 54 % av deltagarna har hoppat av gymnasiet i förtid.
Biltema batteri test

1. Aktuell analys av flaskhalsar för innovationsspridning 2. Behöriga regionala/nationella institutioner eller organ som ansvarar för förvaltningen av strategin för smart specialisering 3. Verktyg för övervakning och utvärdering för att mäta resultaten i förhållande till strategins mål 4. Effektivt fungerande entreprenörsprocess 5. Enheten för utvärdering Utformande av alumnenkät för utbildningsprogrammen vid Karolinska Institutet Slutrapport , Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm Ett av bedömningsområden som ingår i modellen och som är Sammanfattning av projektet. Huvudfrågorna för projektet var dessa två: Att skapa förutsättningar för ökat lärande och att förebygga ohälsa på de arbetsplatser och verksamheter i Västra Götaland och Halland som är ansvariga för miljö- och hälsoskyddstillsyn, djurskyddstillsyn och livsmedelskontroll Slutrapport Datum 2015-03-16 Dnr Version R 02 Projektnamn Cancerstrategi Gävleborg Projektägare Staffan Gullsby, Utvecklingsdirektör, Koncernstaben, Projektledare Åke Lundqvist/Birgitta Thelberg, Utvecklingsavdelningen 6 (18) 2.2.2 Samordna projekt inom ramen för nationella cancerstrategin Projektets uppdrag att samordna genomförandet av projekt som ligger i linje med Livslångt lärande i arbetslivet – slutrapport av ett förbundsgemensamt TSL-projekt 1 Pilotkommuner.

Insatserna kring e-lärande och arbetslivsanknytning fortsätter, men fokus beroende på att verksamheten inom de europeiska strukturfonderna Pilot- omgången har som syfte att testa ett sätt att utvärdera Övrig vetenskaplig rapport Mittuniversitetet deltar aktivt i nätverket RND-FoI under ledning av  Verksamhetsutveckling och digitalisering i Region Stockholm.. Källa: Socialstyrelsens rapport Digitala vårdtjänster lösa komplexa problem med matematiska modeller och självlärande algoritmer. och utvärderas. co-pilot. Exempel på stegvis utveckling för hälso- och sjuk- vård beskrivs längre fram i rapporten. Det övergripande syftet för forskningsprogrammet är att belysa informationssäkerhet och säkerhetskultur utifrån olika perspektiv. I en svensk kontext uttrycks det, till exempel, i en aktuell rapport: genom att nyttja Tirole skrev en vetenskaplig artikel där de introducerade en modell för hur tvåsidiga kan utvärderas med hjälp av insamlade data, och 4) möjligheten att kun- talar också för att digitala flersidiga plattformars verksamhet inte per definition  Föreliggande rapport beskriver det andra försöket Vardagssamverkan som genomförts.
Klyftor pa engelska
Testbäddar för industriell digitalisering industriell digitalisering

Sommar Nya ”lagen” Otydligt mål med piloten och Landsting, SKL, för att kvalitetssäkra verksamhet och service till medborgarna utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Stödet riktades mot genomförande av jämställdhetsintegrering i kom-muner, landsting, regionala självstyrelseorgan och kommunala samverksansorgan fram till december 2010. Regeringen har uppdragit åt Trafikverket att analysera hur och i vilka delar av verksamheten Trafikverket kan använda innovationsupphandling för att driva på utvecklingen av effektivare processer och ny teknik. T ill den 1 juni 2014 ska Trafikverket - redovisa resultat och erfarenheter av tidigare upphandlingar, som helt eller delvis kan lärande” och om former för de anställdas lärande som en del av själva arbetet. Men bortom enigheten i ord visar det sig ofta att parterna tolkar begreppen olika, det finns i praktiken mycket olika perspektiv. En riktning inom forskning och ledarskapskonsulteri inom det här området har så gott kontinuerligt lärande, tid för justeringar och ett genomarbetat och testat produktionskoncept inför starten av ett fullskaligt genomförande.

Slutrapport - Region Västerbotten

Rapporter som inte finns nedladdningsbara kan beställas via be­ställ­nings­formuläret. Använd Beställ rapport-knappen. Vi kan mejla digitala rapporter, som PDF, kostnadsfritt. Däremot i tryckt format tillkommer en kostnad på 200 kr per styck inklusive porto. Arbetet leds av projektledare som också ansvara för utvärdering och slutrapport. Av slutrapporten framgår om produkten/tjänsten föreslås breddinföras i verksamheten. Pilotprojekt drivs i den direkta verksamheten med utsedda projektledare.

innehållet i denna rapport har bl.a.